Uudised

Enampakkumine puuvilja- ja marjaaia rendile andmiseks 28. aprill Elis Luik


Haridus- ja Teadusministeerium ja Võrumaa Kutsehariduskeskus kuulutavad välja avaliku kirjaliku enampakkumise vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 26.04.2022 käskkirjale nr 1.1 3/22/58 „Riigivara tasu eest kasutamiseks andmine, enampakkumise tingimuste määramine ja komisjoni moodustamine“. Võru maakonnas Võru vallas Väimela alevikus Pärna tee 3 kinnistu puuvilja- ja marjaaia osa (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 5363450, katastritunnus 91801:001:0386, 12473 m 2 , sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV67606, kasutusala pindala 0,7 ha) kasutamiseks andmiseks, alghinnaga 120 eurot aastatasuna ning tagatisraha 30 eurot. Kinnisasi antakse rendile viieks aastaks. Kasutamiseks antav 0,7 ha suurune ala Pärna tee 3 kinnisasjal on märgitud lisatud asendiplaanil (Lisa 1). Rentniku kohustuseks jääb muuhulgas:

 •  rendile antava ala niitmine vähemalt 3 korda aastas ja korras hoidmine;
 •  puude ja põõsaste võrakujundus- ja hooldustööde tegemine regulaarselt;
 •  objekti kasutamine üksnes põllumajanduslikul eesmärgil, majandusliku otstarbe säilitamine, objekti korrapärane ja heaperemehelikult majandamine.

Pärna tee 3 jääb tiheasustusalale ning arhitektuurimälestiseks tunnistatud Väimela mõisaansambli hoonetele ja pargile kehtestatud muinsuskaitse kaitsevööndisse.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks saadab või esitab enampakkumisel osaleja pakkumise kinnises ümbrikus hiljemalt 27.05.2022 kella 10.00-ks Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivara valitsemise valdkonna juhile aadressil Munga tn 18, Tartu linn, Tartu maakond, 50088. Ümbrik peab olema suletud ning ümbrikule tuleb märkida pakkuja kontaktandmed, hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumist“ ja pealkiri „Pärna tee 3“. Pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 

 1. pakkuja nimi, isikukood või registrikood ning kontaktandmed (aadress, telefon, e- post);
 2. avaldus renditava vara (sh rendiobjekti nimetus ja katastritunnus) rentimiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
 3. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta) aastatasuna. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
 4. nõustumine enampakkumisel osalemise ja kasutamiseks antava vara rendile võtmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustega;
 5. pakkumise tegemise kuupäev, esitaja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendav volikiri. Volikirja ei ole vaja esitada, kui juriidilise isiku nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris;
 6. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumise tagatisraha 30 (kolmkümmend) eurot peab osaleja tasuma Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr: EE932200221023778606 (Swedbank AS), EE891010220034796011 (AS SEB Pank) või EE701700017001577198 (Luminor Bank) viitenumbriga 2800047737, selgitusse „Pärna tee 3 puuviljaaia rendile andmine“, hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia tuleb esitada koos enampakkumisel osalemise avaldusega kinnises ümbrikus. Pakkumise tegemisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise tingimustega, on tutvunud kasutamiseks antava varaga, teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas pretensioone. Pakkumise tegemisega võtab pakkuja endale eduka pakkumise korral kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumises toodud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.
Kirjalike pakkumise avamine toimub 27.05.2022 kell 10.05 Tartus Munga tn 18 Lesta koosolekuruumis. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumiste esitajad või nende volitatud esindajad, vajadusel võimaldab enampakkumise komisjon osalemist videoühenduse kaudu. Palume oma vastavast soovist teada anda hiljemalt 26.05.2022 kl 9.00-ks komisjoni liikmele Kerttu Ilvesmetsale kirjutades e-postile:kerttu.ilvesmets@hm.ee.

Enne pakkumise tegemist tuleb tutvuda „Enampakkumise tingimused ja korraga“ (Lisa 2). Kõikasjast huvitatud isikud võivad tutvuda kasutamiseks antava varaga looduses igal ajal.

Täpsemat infot kasutamiseks antava kinnisasja kohta saab Võrumaa Kutsehariduskeskuse haldusjuhi Aare Mällo käest (e-post: aare.mallo@vkhk.ee; telefon 5189560).

------

Lisa 1.

Lisa 2.

Haridus- ja Teadusministeerium ja Võrumaa Kutsehariduskeskus kuulutavad välja avaliku kirjaliku enampakkumise vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 26.04.2022 käskkirjale nr 1.1 3/22/58 „Riigivara tasu eest kasutamiseks andmine, enampakkumise tingimuste määramine ja komisjoni moodustamine“. Võru maakonnas Võru vallas Väimela alevikus Pärna tee 3 kinnistu puuvilja- ja marjaaia osa (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 5363450, katastritunnus 91801:001:0386, 12473 m 2 , sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV67606, kasutusala pindala 0,7 ha) kasutamiseks andmiseks, alghinnaga 120 eurot aastatasuna ning tagatisraha 30 eurot. Kinnisasi antakse rendile viieks aastaks. Kasutamiseks antav 0,7 ha suurune ala Pärna tee 3 kinnisasjal on märgitud lisatud asendiplaanil (Lisa 1). Rentniku kohustuseks jääb muuhulgas:

 •  rendile antava ala niitmine vähemalt 3 korda aastas ja korras hoidmine;
 •  puude ja põõsaste võrakujundus- ja hooldustööde tegemine regulaarselt;
 •  objekti kasutamine üksnes põllumajanduslikul eesmärgil, majandusliku otstarbe säilitamine, objekti korrapärane ja heaperemehelikult majandamine.

Pärna tee 3 jääb tiheasustusalale ning arhitektuurimälestiseks tunnistatud Väimela mõisaansambli hoonetele ja pargile kehtestatud muinsuskaitse kaitsevööndisse.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks saadab või esitab enampakkumisel osaleja pakkumise kinnises ümbrikus hiljemalt 27.05.2022 kella 10.00-ks Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivara valitsemise valdkonna juhile aadressil Munga tn 18, Tartu linn, Tartu maakond, 50088. Ümbrik peab olema suletud ning ümbrikule tuleb märkida pakkuja kontaktandmed, hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumist“ ja pealkiri „Pärna tee 3“. Pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 

 1. pakkuja nimi, isikukood või registrikood ning kontaktandmed (aadress, telefon, e- post);
 2. avaldus renditava vara (sh rendiobjekti nimetus ja katastritunnus) rentimiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
 3. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta) aastatasuna. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
 4. nõustumine enampakkumisel osalemise ja kasutamiseks antava vara rendile võtmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustega;
 5. pakkumise tegemise kuupäev, esitaja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendav volikiri. Volikirja ei ole vaja esitada, kui juriidilise isiku nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris;
 6. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumise tagatisraha 30 (kolmkümmend) eurot peab osaleja tasuma Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr: EE932200221023778606 (Swedbank AS), EE891010220034796011 (AS SEB Pank) või EE701700017001577198 (Luminor Bank) viitenumbriga 2800047737, selgitusse „Pärna tee 3 puuviljaaia rendile andmine“, hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia tuleb esitada koos enampakkumisel osalemise avaldusega kinnises ümbrikus. Pakkumise tegemisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise tingimustega, on tutvunud kasutamiseks antava varaga, teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas pretensioone. Pakkumise tegemisega võtab pakkuja endale eduka pakkumise korral kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumises toodud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.
Kirjalike pakkumise avamine toimub 27.05.2022 kell 10.05 Tartus Munga tn 18 Lesta koosolekuruumis. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumiste esitajad või nende volitatud esindajad, vajadusel võimaldab enampakkumise komisjon osalemist videoühenduse kaudu. Palume oma vastavast soovist teada anda hiljemalt 26.05.2022 kl 9.00-ks komisjoni liikmele Kerttu Ilvesmetsale kirjutades e-postile:kerttu.ilvesmets@hm.ee.

Enne pakkumise tegemist tuleb tutvuda „Enampakkumise tingimused ja korraga“ (Lisa 2). Kõikasjast huvitatud isikud võivad tutvuda kasutamiseks antava varaga looduses igal ajal.

Täpsemat infot kasutamiseks antava kinnisasja kohta saab Võrumaa Kutsehariduskeskuse haldusjuhi Aare Mällo käest (e-post: aare.mallo@vkhk.ee; telefon 5189560).

------

Lisa 1.

Lisa 2.