Koolielu

Toetused

Riik maksab kutsehariduse omandajatele õppetoetusi, et toetada ja soodustada nende haridusteed.

Õppetoetuste ja õppelaenuga seonduv on reguleeritud õppetoetuste ja    õppelaenu seaduses

Põhitoetust saab taotleda õpilane, kes:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku; tähtajalise elamisloa; alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • õpib kutseõppe õppekaval, kus on riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud koolituskohti;
  • õpib statsionaarses õppes ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.

Toetust saab taotleda viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas – septembris ja veebruaris. Esimese aasta või kursuse õpilased esimesel semestril toetusi küsida ei saa – neil pole veel õppetulemusi, mille alusel paremusjärjestused koostatakse ja toetusi määratakse.

Põhitoetuse maksmise aluseks on õpilaste paremusjärjestus õppetulemuste põhjal. 2019. aastal on põhitoetuse suuruseks 60 eurot. Akadeemilise puhkuse ajal põhitoetust taotleda ei saa.

Õppeasutusel on õigus mitte määrata õppetoetust õpilasele, kes puudub põhjuseta õppetööst või ei täida kooli põhimääruses, sisekorraeeskirjas või õppekorralduseeskirjas kehtestatud kohustusi. Samuti on koolil õigus lõpetada või peatada õpilasele toetuse maksmine, kui õpilane rikub oluliselt õpilase kohustusi.

Eritoetust saab taotleda õpilane, kellel on majandusliku olukorra tõttu õpingute jätkamine takistatud.

Nõuetekohane avaldus toetuste taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt 15.septembriks ja 15.veebruariks õppeosakonda, õppekavagruppi juhtivõpetajale.

Sõidukulude hüvitamine

Sõidukulude hüvitamist saavad taotleda õpilased, kes õpivad statsionaarses õppevormis riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud koolituskohtadel ja kelle elukoht ei asu õppeasutusega samas asulas.

Õpilasele hüvitatakse ainult ühistranspordi kasutamisega seotud sõidukulud. See hõlmab siseriiklikke bussiliine (nii maakondlikke kui kommertsliine), rongiliine ja laevaliine.

Õpilase elukoht määratakse rahvastikuregistri alusel.

Iga päev kodu ja kooli vahel sõitjatele hüvitatakse üks edasi-tagasi sõit päevas, kilomeetrite piirangut ei rakendata.

Õpilaskodus või üüritud elamispinnal elavate õpilaste sõidukulu hüvitamise tingimused on seotud õppeliigiga:

  1. Kutsekeskharidusõppe, teise ja kolmanda taseme kutseõppe ning vanadest kutseõppeliikidest põhihariduse nõudeta kutseõppe ja põhihariduse baasil kutseõppe õppekavadel õppivatele õpilastele hüvitatakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit nädalas;
  2. Neljanda taseme kutseõppe õpilastele (v.a kutsekeskharidusõpe), viienda taseme kutseõppe õpilastele ning vanadest kutseõppeliikidest keskhariduse baasil kutseõppe õpilastele hüvitatakse sõidukulud 2 korda kuus.

Koolile eraldatud vahendite piires võib õpilasele hüvitada sõidukulu ka muude õppekohtade vahel. Kutseõppes annab see võimaluse hüvitada praktika sooritamisega seotud sõidukulud, aga ka õpilasvahetusega, õpilaskonkurssidega seotud sõidud.

Koolilõuna toetus

Koolilõuna toetuse suurus on 1 € ühe õppepäeva kohta.

Toetust on õigus saada õpilasel, kes:

  • õpib statsionaarses õppevormis;
  • õpib esmaõppe õppekaval;
  • ei oma eelnevat keskharidust.

 

Vaata lisaks:

Blanketid: