Õppimine


7. - 9. klassis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel ning 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik 8. klassi jooksul loovtöö esitamine ja 9. klassi lõpus  eesti keele, matemaatika ja ühe valikeksami sooritamine.

10. - 12. klassini toimub õppetöö gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ning 12. klassi lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksami sooritamine. Lisaks on vaja sooritada koolieksam ja 11. klassis teha praktiline uurimistöö.

Üldharidusõpe toimub mittestatsionaarses õppevormis, mis võimaldab hariduse omandamist paindlikult töö ja pere kõrvalt. Õpilane võib õppida mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega ehk üksikainete õppijana.

Mittestatsionaarses õppes on töö planeeritud kontakttundidena:

  • põhikoolis 8. ja 9. klassis kahel päeval nädalas
  • gümnaasiumiastmes kolmel päeval nädalas. 

Õppetööd saab  sooritada ka osalise e-õppena Moodle’ keskkonnas. Vähemalt 25% õppetöö mahust toimub kontakttundidena. 

7. - 9. klassis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel ning 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik 8. klassi jooksul loovtöö esitamine ja 9. klassi lõpus  eesti keele, matemaatika ja ühe valikeksami sooritamine.

10. - 12. klassini toimub õppetöö gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ning 12. klassi lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksami sooritamine. Lisaks on vaja sooritada koolieksam ja 11. klassis teha praktiline uurimistöö.

Üldharidusõpe toimub mittestatsionaarses õppevormis, mis võimaldab hariduse omandamist paindlikult töö ja pere kõrvalt. Õpilane võib õppida mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega ehk üksikainete õppijana.

Mittestatsionaarses õppes on töö planeeritud kontakttundidena:

  • põhikoolis 8. ja 9. klassis kahel päeval nädalas
  • gümnaasiumiastmes kolmel päeval nädalas. 

Õppetööd saab  sooritada ka osalise e-õppena Moodle’ keskkonnas. Vähemalt 25% õppetöö mahust toimub kontakttundidena.