Koolielu

Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppurite sisekord

SISEKORD

Võrumaa Kutsehariduskeskuses kehtivad õppijatele ühised nõuded kõigis kooli hoonetes ja territooriumil. Lisaks reguleerivad õppijate õigusi ja kohustusi õppekorralduseeskiri ja kooli põhimäärus.

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPIJATE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  1. Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppija põhiülesanne on osaleda õppetöös ja vastavalt oma võimetele kohusetundlikult õppida.
  2. Õppija käitub viisakalt üldisi käitumisnorme austades.
  3. Õppija hoiab enda ja kooli vara.
  4. Õppija hoiab kooli mainet.

1. ÕPPIJA KOHUSTUSED

Õppija:

1.1. võtab osa õppetundidest ja täidab õppetunnis õpetaja poolt antud ülesandeid;
1.2. osaleb iga päev õppetöös, ei puudu koolist põhjuseta ega hiline tundi;
1.3. palub tööülesannetest mittearusaamisel korduvselgitust; 
1.4. keeldub tööst, mille teostamine seab ohtu tema tervise või elu; 
1.5. käitub viisakalt koolis ja väljaspool kooli;
1.6. teavitab õppedirektorit sellest, kui õpetaja ei ole tunni algusest 15 minuti jooksul ilmunud tundi;
1.7. hoiab korras ja puhta oma töökoha ja üldkasutatavad ruumid;
1.8. järgib isikliku hügieeni nõudeid;
1.9. hoiab kooli vara;
1.10. on abivalmis ja täidab kooli töötajatelt saadud ülesandeid; vajadusel aitab teha kõiki kooli ja kooli territooriumi korrastamisel vajalikke töid;
1.11. täidab ohutustehnika ja töökaitse nõudeid, kasutab heaperemehelikult tööriistu ja materjale;
1.12. kasutab säästlikult elektrienergiat (kustutab viimasena ruumist lahkudes tule);
1.13. hüvitab koolile tekitatud materiaalse kahju;
1.14. riietub korrektselt ja praktilise töö tundides kannab vastavaks tööks sobivat riietust;
1.15. lülitab mobiiltelefoni tunni ajaks hääletule režiimile ja ei kasuta seda;
1.16. hoolitseb oma tervise eest (ei tarvita alkohoolseid jooke ja muid uimastavaid vahendeid, ei suitseta, tegeleb kehakultuuriga);
1.17. EI osta, müü, vahenda, ladusta või levita mõnel muul viisil koolis või selle territooriumil alkohoolseid, narkootilisi või psühhotroopseid aineid;
1.18. EI tarvita koolis või selle territooriumil alkohoolseid, narkootilisi või psühhotroopseid aineid;
1.19. EI mängi hasartmänge.

2. ÕPPIJA ÕIGUSED

Õppijal on õigus:

2.1. saada heal tasemel õpetust oma valitud erialal;
2.2. kasutada oma kooli raamatukogu, lugemissaali, kooli rajatisi, õppe - , spordi- ja muid vahendeid selleks ette nähtud ajal ja otstarbel;
2.3. kasutada seaduse ja kooli põhikirjaga antud soodustusi ja õigusi;
2.4. saada kutse- ja karjäärinõustamisalast teenust;
2.5. asutada koolis ühinguid, klubisid, ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustaotlustega ega õõnesta eesti vabariigi alustugesid.
2.6. õppijal on õigus pöörduda tugiisiku/kursusejuhataja, juhtivõpetaja, õppekorralduse spetsialisti või nõustaja poole informatsiooni ning nõu saamiseks lahendamaks õppimisega seotud probleeme.
2.7. pöörduda kooli õppenõukogu või haridusministeeriumi poole juhul, kui tema õigustatud küsimused pole leidnud lahendamist tugiisiku/kursusejuhataja või kooli juhtkonna poolt.

3. ÕPPETÖÖST OSAVÕTU ARVESTAMISE ALUSED PÕHIHARIDUSE JÄRGSES KUTSEÕPPES

3.1. õppetunni alguses kannab õpetaja puudujad puudumiste märkimise registrisse ja klassipäevikusse.
3.2. kui õpilane on puudunud õppetundidest rohkem kui 50%, võib õpetaja nõuda (olenemata puudumise põhjusest) arvestuse sooritamist kogu materjali kohta.
3.3. õpilane on kohustatud teatama kursuse juhendajale (tema puudumisel juhtivõpetajale) puudumise põhjustest võimalusel eelnevalt või esimesel võimalusel ja esitama dokumendid puudumise põhjendatuks lugemiseks koheselt pärast õppetööle jõudmist.
3.4. põhjuseta puudumiste arvestust peab kursuse juhendaja.
3.5. puudumine loetakse põhjendatuks ja tõendatakse kirjalikult:
3.5.1. õpilase haigestumise korral (arstitõend);
3.5.2. õpilase puudumisel kodustel põhjustel lapsevanema poolt antud puudumistõendi alusel (mitte rohkem kui 3 päeva kohta);
3.5.3. EV kaitsejõudude ja politsei töötaja teatis; õpilase vabastamist taotleva ettevõtte ametlik kiri (sport, taidlus jt), mis on aktsepteeritud kooli esindaja poolt;
3.5.4. õpilase puudumisel kooli poolt määratud esindamisülesannete täitmiseks. loa vormistab üritust korraldav pedagoog ja kinnitab juhtivõpetaja;
3.5.5. õpilase muudel kursuse juhendajaga kooskõlastatud põhjustel puudumistel. loa vormistab ja kinnitab juhtivõpetaja.
3.5.6. puudumiste põhjuseid tõendavate dokumentide säilitamise eest vastutab kursuse juhendaja.

4. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE JA MÕJUTAMINE

4.1. Heade saavutuste eest õppe- ja praktilises töös, huvitegevuses, spordis ja muudes koolielu valdkondades tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
4.1.1. suuline tänuavaldus;
4.1.2. tänukiri;
4.1.3. rahaline preemia või mälestusese;
4.1.4. kiitus direktori käskkirjaga;
4.1.5. kooli direktori vastuvõtt;
4.1.6. välismaale õppima või praktikale suunamine;
4.1.7. õpilasvahetusest osavõtt.
4.2. Õppekorraeeskirja eiramise ning kooli või õpilaskodu sisekorra nõuete mittetäitmisel õpilaste poolt rakendatakse järgmisi mõjutusvahendeid:
4.2.1. hoiatus;
4.2.2. sotsiaalpedagoogi ja/või nõustaja-psühholoogi vestlus (vajadusel koos lapse vanema(te)ga);
4.2.3. aruandmine õpilasesinduses;
4.2.4. vestlus õppetooli koosolekul;
4.2.5. vestlus juhtivõpetajaga;
4.2.6. vestlus kooli juhtkonnaga;
4.2.7. vestlus kooli juhtkonnaga koos lapsevanemaga;
4.2.8. õpilase väljakutsumine õppenõukogu koosolekule;
4.2.9. direktori käskkirjaga noomitus;
4.2.10. õpilaskodu lepingu peatamine või lõpetamine;
4.2.11. koolist väljaarvamine.

5. RAKENDUSSÄTTED

5.1. Käesolev kord jõustub 1. septembril 2009. a.
5.2. Muudatused punktides 1 ja 4 kehtivad alates 15.veebruarist 2012.a.